Các tổ chức

Đoàn Thanh niên Bệnh viện ĐKKV Long Khánh

Ngày Đăng : 04/01/2018 - 10:32 AM

1. Lịch sử hình thành:

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện ĐKKV Long Khánh do Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn cơ sở Bệnh viện ĐKKV Long Khánh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019b bầu ra; là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý các chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng uỷ Bệnh viện, Ban Thường vụ Thị Đoàn và đoàn thanh niên về các lĩnh vực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Đoàn viên thuộc đoàn cơ sở quản lý.

          Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện ĐKKV Long Khánh là cấp trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các Chi đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đoàn cơ sở và của các cấp uỷ Đảng; xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chăm lo quy hoạch bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn.

           Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện là cơ quan đại diện đầy đủ, toàn diện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động liên quan đến đoàn viên, thanh niên trong Bệnh viện.

2.Chức năng và nhiệm vụ:

Điều 1:

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện ĐKKV Long Khánh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của các chi Đoàn thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có trách nhiệm và quyền hạn:

 1. Xây dựng quy chế làm việc và chương trình hoạt động của BCH Đoàn.
 2. Tham mưu cho BTV Đảng uỷ cơ quan về công tác Đoàn và PTTN, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.
 3. Lãnh đạo tổ chức Đoàn cấp dưới thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương công tác của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên, tổ chức Đại hội đại biểu của cấp mình, hướng dẫn tổ chức kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, góp ý kiến về sự lãnh đạo của Đoàn cấp trên.
 4. Xây dựng và thông qua quy chế hoạy động của UBKT Đoàn.

Điều 2:

BTV Đoàn cơ sở Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có trách nhiệm lãnh đạo công tác Đoàn và PTTN có trách nhiệm và quyền hạn:

 1. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ, Đoàn cấp trên các nội dung công tác, quy chế của BCH về các mặt hoạt động.
 2. Định ra phương hướng, mục tiêu trước mắt, lâu dài cho các chi Đoàn và chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở thực hiện.
 3. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác, chỉ thị, Nghị quyết trong các cấp bộ Đoàn. Kịp thời điều chỉnh những vấn đề xét thấy không phù hợp (những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến BCH).
 4. Chỉ đạo phối hợp công tác giữa BTV Đoàn và các chi Đoàn trực thuộc để thực hiện tốt công tác trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết của BCH. Ban hành quy chế làm việc BCH Đoàn cơ sở Bệnh viện.
 5. Giữ mối liên hệ công tác với các ban, ngành, đoàn thể tạo sự phối hợp đồng bộ nhằm đổi mới công tác Đoàn và PTTN, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đoàn cơ sở Bệnh viện.
 6. Xét duyệt thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân thuộc diện quản lý.
 7. Chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ sinh hoạt của BCH. Báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Đoàn và của Đảng uỷ Bệnh viện.

3. Nhân sự:

 1. BS. Lý Tuấn Cường – Bí Thư chi đoàn
 2. CN. Hồ Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư chi đoàn
 3. BS. Phan Triệu Thao - Uỷ viên thường vụ
 4. ĐD. Trần Ngọc Cường - UV.BCH
 5. ĐD. Lê Phi Lân - UV.BCH
 6. DSTC. Đỗ Hà Phương - UV.BCH
 7. KTV. Đỗ Văn Kiên - UV.BCH
 8. ĐD. Bùi Anh Linh - UV.BCH
 9. ĐD. Vũ Thị Kim Dung - UV.BCH

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường