Giới thiệu

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ngày Đăng : 23/12/2017 - 4:32 PM

TRƯỞNG PHÒNG:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

  Trình độ chuyên môn: Dược sĩ

  ĐT: 0396923639

Email: phongkhth@benhvienlongkhanh.vn - phongkhthbvlk@gmail.com

Điện thoại : 0251.3870574 - 0251.785354

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

      * Chức năng :

Kế hoạch Tổng hợp là phòng chức năng, có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn trong toàn bệnh viện; lưu trữ và quản lý bệnh án người bệnh khám chữa bệnh tại bệnh viện; quản lý hệ thống công nghệ thông tin tại Bệnh viện.
 

- Càng ngày các đòi hỏi về công tác điều hành chuyên môn và tham mưu cho ban Giám đốc càng trở nên phức tạp hơn.

- Các quy định pháp luật phải tuân thủ ngày càng nhiều và trở nên khắt khe hơn.

- Bộ Y tế phát động nhiều chương trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đòi hỏi bệnh viện phải đáp ứng.

- Ngày càng có nhiều các phòng khám đa khoa tư nhân mở ra tại khu vực

- Nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người bệnh và thân nhân ngày càng cao, đòi hỏi bệnh viện phải có các thay đổi kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu này.

- Các kênh truyền thông ngày càng phát hiện và truyền thông các sự cố y khoa một cách rộng rãi, điều này tác động không nhỏ đến tinh thần làm việc của y bác sĩ và tạo áp lực đáng kể đối với ban lãnh đạo bệnh viện.

- Công nghệ thông tin ngày càng phát triển và ứng dụng sâu rộng vào lĩnh vực quản lý y khoa tại các bệnh viện.

- Các hoạt động hợp tác giữa các bệnh viện ngày càng trở nên dễ dàng hơn dưới sự chỉ đạo phối hợp của Sở Y tế.

* Nhiệm vụ:

 

1.Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện

2.Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét chỉ đạo

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường  để tổ chức thực hành cho học viên

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện

6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7.  Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước

8.  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định

9.  Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xem xét duyệt và báo cáo cấp trên

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điểu trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, tham họa và các trường hợp khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện

13.Xây dựng kế hoạch, thực hiện và giám sát hệ thống công nghệ thông tin toàn bệnh viện.

14.Thực hiện giám sát công tác quản lý chất lượng toàn bệnh viện

 

Thực hiện ISO 9001-2015 trên toàn hệ thống khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng các quy trình cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Đẩy mạnh công tác chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, xây dựng các phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật mới…

- Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện báo cáo, thống kê, lưu trữ theo đúng quy định.

- Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác KCB và giám định bảo hiểm.

- Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Phòng phấn đấu và duy trì cơ sở đạt xanh-sạch-đẹp

- Chú trọng đến phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh.

chỨc trách nhiỆm vỤ các bỘ phẬn

* Bộ phận khám bệnh chữa bệnh

 1. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

 2. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

 3. Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và các ngành.

 4. Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

 5. Chuyển người bệnh lên tuyến khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết

* Bộ phận nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ

A.Nghiên cứu khoa học

 1. Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

 2. Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trong địa bàn tỉnh, thành phố và các ngành.

 3. Kết hợp với Bệnh viện tuyến trên và các Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

B. Đào tạo cán bộ

 1. Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học và trung học.

 2. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn.

C. Bộ phận Chỉ đạo tuyến

 1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

 2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

 3. Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

 4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

 5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.

D.Bộ phận Hợp tác quốc tế

            Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

E. Bộ phận Báo cáo tổng hợp, lưu trữ

F. Báo cáo tổng hợp

 1. Báo cáo thường quy phải theo đúng các biểu mẫu quy định thống nhất

 2. Thông tin phải chính xác, đầy đủ và kịp thời.

 3. Khi có những vụ, việc diễn biến đột xuất: Mọi thành viên trong bệnh viện phải báo cáo ngay lên cấp trên trực tiếp.

 4. Giám đốc bệnh viện phải báo cáo kịp thời lên cấp trên quản lí trực tiếp

G.Lưu trữ

 1. Thực hiện lưu trữ HSBA, sổ sách và các số liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn của toàn bệnh viện.

 2. Thực hiện theo Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

 3.Thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội;

 4. Thực hiện theo  Quy trình kiểm tra, lưu trữ, sao lục, hủy HSBA

H. Bộ phận Thư viện

(Hiện tại chưa tách phòng riêng nên mọi công tác vẫn chung với bộ phận báo cáo tổng hợp)

  1. Lập kế hoạch dự trù mua sắm, trang bị các loại sách, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật… liên quan đến hoạt các hoạt động tại bệnh viện.

       2.Cấp hoặc cho nhân viên thuộc khoa, phòng trong bệnh viện mượn tham khảo các sách, tài liệu hiện có.

I. Bộ phận công nghệ thông tin

Xây dựng kế hoạch, thực hiện và giám sát hệ thống công nghệ thông tin toàn bệnh viện.

K. Bộ phận Quản lý chất lượng

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

9. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

10. Tiến hành khảo sát và báo cáo kết quả sự hài lòng người bệnh ngoại trú, nội trú, nhân viên y tế.

2. Hướng phát triển:

–  Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
–  Tổ chức theo dõi đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, qui chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét chỉ đạo.
–  Tổ chức đào tạo cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các Trường để tổ chức đào tạo thực hành cho học viên.
–  Xây dựng quy hoạch phát triển kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới đối với các khoa của bệnh viện. 
–  Tổng kết đánh gía công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong bệnh viện.
–  Định kỳ sơ kết tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
–  Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định. 
–  Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

 

3. Hoạt động khác:

  • Tổ chức khám quản lý sức khoẻ các bà mẹ Việt Nam anh hùng thị xã Long Khánh (04 lần/ năm).
  • Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, phụ nữ, trẻ em và nhân dân nghèo các xã vùng sâu vùng xa trong khu vực (03 lần/ năm).

- Toàn thể CBVC phòng chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đoàn kết nội bộ. Sắp xếp trật tự nội vụ khoa phòng.

- Đảng viên tham gia học tập đầy đủ các NQ của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết của BCH tỉnh ủy, Nghị quyết Thị ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”. Chú ý thái độ trong giao tiếp ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh.

- Phổ biến và phát động cho toàn thể nhân viên trong phòng thực hiện : « Quy tắc ứng xử của công chức viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế » theo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25.02.2014 ; « Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh ».

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và công tác đền ơn đáp nghĩa.

 

4. Nhân sự: 2 Bác sĩ, 02 kỹ sư, 1 CN Điều dưỡng, 02 KTV Cao đẳng, 2 ĐD Cao đẳng, 7 ĐDTC.

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác

Hotline hỗ trợ
0251.3877.236 (Hotline)
Gọi điện
SMS
Chỉ đường